Chystáte se vstoupit do další úrovně stránek umístěných na veřejné počítačové síti Internet na adrese blackdepot.cz, a to na stránky s erotickou a sexuální tematikou, přečtěte si proto prosím pozorně následující instrukce. Stisknutím tlačítka 'ANO / OK' potvrzuji, že:

 

1) je mi více než osmnáct let a že jsem dosáhl zletilosti

2) pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od předpisů České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že je mi více než 18 let a že vstup na tyto stránky není omezen a/nebo zakázán předpisem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem státním příslušníkem

3) souhlasím s tím, že sexuálně orientovaný materiál jsem oprávněn užívat jen v soukromí a to výlučně pro svou osobní potřebu

4) sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují a/nebo jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně

5) budu si vybírat a používat pouze a výhradně takové materiály, které neporušují zákony státu, ve kterém se nacházím

6) neposkytnu a ani přímo či nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším osmnácti let ani jiným osobám, které nesplňují podmínky uvedené v tomto prohlášení.

 

Pokud nesplňujete byť i jenom jednu podmínku uvedenou pod body 1 až 6, opusťte prosím ihned tyto stránky.

 

Pokud splňujete všechny podmínky uvedené pod body 1 až 6, jste oprávněni vstoupit.

 

Souhlasím a potvrzuji výše uvedené.

 

You are going to enter the next level of the sites on the public computer network of the Internet at blackdepot.cz, to sites with erotic and sexual issues, so please read carefully the following instructions. Press 'ANO / OK' to confirm that:

 

1) I'm more than eighteen years old and I have reached the age of majority

2) If I am in a state where the age of majority is set differently from the rules of the Czech Republic, I confirm that I meet all the conditions of majority in the state and that I am over 18 years of age and that the access to these pages is not restricted and / by the prescription of the state in which I am and / or I am a national

3) I agree that sexually oriented material is only allowed to use in private and solely for personal use

4) sexually oriented materials do not bother, mislead and / or otherwise endanger me, and enter the site voluntarily

5) I will choose and use only and exclusively such materials that do not violate the laws of the state in which I am located

6) I will not, and will not, directly or indirectly, give access to the material obtained on this site to persons under the age of 18 or to any other person who does not meet the conditions set out in this statement.

 

If you do not meet one of the conditions listed under 1 to 6, please leave these pages immediately.

 

If you meet all the conditions listed under 1 to 6, you are eligible to enter.

 

I agree and confirm the above.